top of page

Inside Knowledge tilbyder § 11, stk. 3 forebyggende indsats til børn, unge og familien.


3 Særlige forhold om § 11, stk. 3
En forebyggende indsats skal kunne iværksættes umiddelbart og hurtigt


En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kræver derfor ikke udarbejdelse af en
børnefaglig undersøgelse eller udarbejdelse af en handleplan.
Erfaringen viser, at de største udfordringer i forbindelse med § 11, stk. 3, er at
foretage en afgrænsning mellem, hvornår der skal igangsættes en forebyggende
indsats efter § 11, stk. 3, og hvornår der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse


efter § 50/igangsættes støtte efter § 52, stk. 3.
Det er målgruppen og problemstillingerne, der skal skelnes imellem, når det skal
vurderes, hvilken type af støtte, der er behov for.

Hvem er målgruppen for § 11, stk. 3?
Ifølge § 11, stk. 3, skal kommunerne tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den


unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter bestemmelsens nr. 1 til 4 kan
imødekomme barnets eller den unges behov.
En forebyggende indsats efter § 11, stk. 3, kan tilbydes i det tilfælde, hvor det
antages, at
problemerne ikke er så komplekse, at der er behov for særlig støtte efter

 

servicelovens kapitel 11
indsatsen er relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som
giver sig udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge
problemstillingen har indflydelse på barnets trivsel
Det, der adskiller sig i forhold til målgruppen for § 50, er, at målgruppen for § 11, stk.
3, har et mindre og mere afgrænset støttebehov.

bottom of page