top of page

værdier

Tillid, tiltro og respekt for den enkelte borger

Det står vi for

Inside Knowledge bygger i sit arbejde på nogle klare værdier, der præger vores måde at møde
borgerne på, de krav og forventninger, vi har til borgerne og de metoder vi arbejder med i det
daglige.


Selvværd er grundlæggende en forudsætning for, at en borger har det rette fundament for at taklelivets udfordringer på en konstruktiv måde. Selvværd er din værdi som menneske, en værdi i kraft af det du er og ikke i forhold til det du gør (i forhold til din ”nytteværdi”).

 

Borgerne skal derfor altid mødes med respekt. Det er vigtigt at borgerne mærker vores positive interesse for dem som mennesker. Det er uanset det de måtte have af situation. Selvværd går altid forud for den selvtillid, du møder dine opgaver med.

 

Selvværd er en forudsætning for at udvikle den selvtillid, der gør at du kan møde nye opgaver. Borgerne skal også opleve, at vi altid ser på dem med friske øjne. De opfattelser og ”fordomme” de måtte opleve, at de er blevet mødt med skal ”nulstilles” i mødet med Inside Knowledge.

 

Det gælder hvad enten disse opfattelser er velbegrundede eller ikke. Borgerens opfattelse af ”systemets” modvilje er ofte i sig selv en barrierer i forhold til motivationen. Vores fokus er altid beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

 

Vi har en grundlæggende tro på, at alle mennesker i et eller andet omfang har en arbejdsevne, der med den rette omhu og motivation kan findes frem. Der skal stilles krav – realistiske krav.
Samspillet mellem de fysiske og psykiske barrierer går begge veje.

 

Fysiske skavanker og besværligheder kan ofte være et resultat af lang tids ledighed og mangel på den fysiske stimulation, som et udadvendt arbejdsliv indebærer. Fysiske skavanker kan også være en central faktor i udviklingen af forskellige barrierer i forhold til andre mennesker og derfor udover det fysiske også være hæmmende i forhold til motivationen for at påtage sig forskellige arbejdsopgaver.

 

”Recovery” er vores tilgang til borgere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Det indebærer et perspektiv, der fokuserer på at genskabe de evner og forudsætninger, der grundet forskellige begivenheder måtte være skubbet i baggrunden.

 

Det handler også om at genfinde det selvværd, som skaber grobunden for nye tankebaner og ophør af tankemønstre som måtte fastholde en person i en pessimistisk attitude i forhold til arbejdsmarkedet.

 

I vores rådgivning og støtteforanstaltninger spiller borgerens oplevelse af personlig kompetence og styrke en vigtig rolle i tilrettelæggelse af vores forskellige indsatser. Det er vigtig at lægge ”trædesten” ud på vejen mod ”recovery” og ”empowerment”.

 


Vores indsatser skal altid afpasses i forhold til den enkelte – selv når der er tale om fællesforløb for en større gruppe af borgere. Der skal være plads til, at den enkelte kan trækkes ud til individuelle forløb, der respekterer vedkommendes udgangspunkt.

 

Vi møder borgerne, der hvor de står. Vi skal forstå borgerne for at være i stand til at hjælpe dem med at flytte sig mod nye mål. Helhedssynets i vurderingen af borgernes forudsætninger for forskellige handleplaner er helt afgørende. Afhængig af borgernes udgangspunkter indgår både socialrådgivere, fysioterapeut, psykolog, coach og eventuelt ergoterapeut samt sygeplejerske i teamwork omkring borgerne.

 

Det vil som udgangspunkt være den umiddelbare vurdering af borgerne der er afgørende for hvorvidt de forskellige faglige tilgange indgår i en samlet helhedsvurdering af den enkelte. Inside Knowledge har specielle forudsætninger for at inddrage ressource personer med både 2 kulturelle og 2 sproglige tilgange i forhold til flygtninge og indvandrere.

 

Vi har tilgang til et vidtforgrenet net af forskellige kulturelle forudsætninger. Det kan i nogle situationer være afgørende for den rette forståelse af borgernes tilstand og situation. Vores generelle vurdering er, at der for mange indvandreres vedkommende er et betydeligt rum for forandringer, som ikke kommer til syne, hvis ikke den rette sproglige og kulturelle forståelse indgår i vurderingerne.

 

Vores tilgang til arbejdet som er vores teoretiske og metodiske udgangspunkt kan beskrives som følger:
 

Som arbejdsledig er det afgørende at kunne se sit potentiale, at tro på eget værd, at få nye
perspektiver, og ikke mindst energi, til at kunne handle sig ud af ledigheden. Det rykker rigtig
meget ved vores selvbillede, at bryde med hæmmende overbevisninger, og andre uhensigtsmæssige
vaner.

 

Den følelse af ”empowerment”, at tage magten over sit eget liv tilbage, og som skaber en
øget livskvalitet – det er en proces som sætter gang i en masse positive forandringer.
Det handler meget om at få igangsat denne proces på så veldokumenteret grundlag som muligt, for
når processen iværksættes på det rette grundlag er der en tendens til at borgeren selv bærer
processen igennem, fordi borgeren i en reflekteret erkendelse af sin situation får genskabt
(Recovery) sit selvværd.

bottom of page